Dit is een toevoeging op reeds bestaande documentatie voor webservices in het algemeen en de functionaliteit list. Aangenomen wordt dat Documentatie-List-v1.3 reeds ter kennis is genomen.

Boomstructuur entiteiten

Figuur toont de boomstructuur van data entiteiten zoals die zijn vastgelegd in de web services.

Identity & ParentDataIdentity

·         Om een entOm een entiteit te aan te roepen is het nodig om de Identity van bovenliggende entiteit in de request mee te geven als ParentDataIdentity.

·         Enige uitzondering hierop is Werkgever omdat die in het schema altijd de hoogst liggende entiteit is, en dus geen Parent heeft. De boomstructuur dient hierin altijd te worden gevolgd.

·         Een voorbeeld: het veld Identity van betreffende Werkgever (welke uit een response bericht kan worden afgelezen) dient te worden gebruikt als ParentDataIdentity voor de onderliggende entiteit Persoon, en vervolgens dient de Identity van betreffende Persoon te worden gebruikt als ParentDataIdentity bij het aanroepen van onderliggende Ziekmelding. Zie Figuur 2.

 

Werkgever, persoon en dienstverband

De entiteit Dienstverband neemt een bijzondere positie in omdat deze met twee verschillende Parents kan worden aangeroepen, namelijk: Werkgever en Persoon. Dit verdient nadere toelichting.

 

 

·         Deze figuur laat de samenhang zien tussen deze specifieke entiteiten, inclusief de primary keys en het type relatie. Het illustreert onder andere dat er qua data structuur tussen Werkgever en Persoon nog een entiteit zit, namelijk Verloning.

·         In tegenstelling tot de Loket applicatie wordt er in de web services gesproken niet gesproken over Administratie maar over de entiteit Verloning (waar bijvoorbeeld meerdere VerloningsRuns aan gekoppeld zijn). Pragmatisch gezien kan worden aangenomen dat:

o   Verloning (in web services/ data tabellen) = Administratie (in applicatie).

·         Bovenstaande toelichting is puur ter bevordering van de beeldvorming Bij het daadwerkelijk aanroepen van data entiteiten via web services is nog altijd de eerdergenoemde boomstructuur leidend.